Zverejňovanie do 2015 - Oficiálna stránka obce Majerovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zverejňovanie do 2015

Samospráva > Zverejňovanie

Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným Obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce

  • zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce

  • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní

  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania Obecného zastupiteľstva a komisií Obecného zastupiteľstva

  • organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

  • zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,

Prácu Obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom Obecným zastupiteľstvom.

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Faktúry
2015 - november 2015 - december
2015 - september
2015 - oktobér

2015 - júl

2015 - august

2015 - máj

2015 - jún

2015 - marec

2015 - apríl

2015 - január

2015 - február

2014 - november

2014 - december

2014 - september

2014 - október

2014 - júl

2014 - august

2014 - máj

2014_jún

2014 - marec

2014 - apríl

2014 - február

2014 - január

2013 - november

2013 - december

2013_september

2013_okt\'f3ber

2013 - j\'fal

2013 - august

2013 - m\'e1j

2013 - j\'fan

2013_marec

2013_apr\'edl

2013_janu\'e1r

2013_febru\'e1r

2012_november

2012_december

2012_okt\'f3ber

2012_september

2012_august

2012_j\'fal

2012 - j\'fan

2012 - m\'e1j

2012 - apr\'edl

2012 - marec

2012 - febru\'e1r

2012-janu\'e1r

Fakt\'fara cesta 2011

Fakt\'fara okn\'e1 2011

Fakt\'fara 33_2011

Fakt\'fara 02_2011

Fakt\'fara 34_2011

Fakt\'fara 03_2011

Fakt\'fara 35_2011

Fakt\'fara 04_2011

Fakt\'fara 36_2011

Fakt\'fara 05_2011

Fakt\'fara 37_2011

Fakt\'fara 06_2011

Fakt\'fara 38_2011

Fakt\'fara 07_2011

Fakt\'fara 39_2011

Fakt\'fara 08_2011

Fakt\'fara 41_2011

Fakt\'fara 09_2011

Fakt\'fara 42_2011

Fakt\'fara 10_2011

Fakt\'fara 43_2011

Fakt\'fara 11_2011

Fakt\'fara 44_2011

Fakt\'fara 12_2011

Fakt\'fara 45_2011

Fakt\'fara 13_2011

Fakt\'fara 46_2011

Fakt\'fara 14_2011

Fakt\'fara 47_2011

Fakt\'fara 15_2011

Fakt\'fara 48_2011

Fakt\'fara 16_2011

Fakt\'fara 49_2011

Fakt\'fara 17_2011

Fakt\'fara 50_2011

Fakt\'fara 18_2011

Fakt\'fara 51_2011

Fakt\'fara 19_2011

Fakt\'fara 52_2011

Fakt\'fara 20_2011

Fakt\'fara 53_2011

Fakt\'fara 21_2011

Fakt\'fara 54_2011

Fakt\'fara 22_2011

Fakt\'fara 55_2011

Fakt\'fara 23_2011

Fakt\'fara 56_2011

Fakt\'fara 24_2011

Fakt\'fara 57_2011

Fakt\'fara 25_2011

Fakt\'fara 58_2011

Fakt\'fara 26_2011

Fakt\'fara 59_2011

Fakt\'fara 27_2011

Fakt\'fara 60_2011

Fakt\'fara 28_2011

Fakt\'fara 61_2011

Fakt\'fara 29_2011

Fakt\'fara 117_2011

Fakt\'fara 30_2011

Faktúra

Fakt\'fara 31_2011

Faktúra

Fakt\'fara 32_2011

Zmluvy
2015 - Zmluva o dielo 02122015
2015 - Dohoda s UPSVR 87/52a
2015 - Dohoda s UPSVAR 24/2015 54 SNZ
2015 - Dohoda s UPSVAR 15/40 010/125
2015 - Zmluva o dielo - kotolňa
2015 - Zmluva Projektstav
2015 - Zmluva o dielo - Racek
2015 - Zmluva o poskytovaní internetu
2015 - Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2015
2015 - Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2015

2015 - Zmluva o spolupr\'e1ci
J-One

2015 - Zmluva o zabezpečení poradenstva

2015 - Zmluva o dielo MGP

2015 - Zmluva o dielo - Zameranie skut. stavu obecných budov

2015 - Zmluva o poskytovaní služeb MGP

2015 - Dodatok 12015 k zmluve o nakladaní s odpadom

2015 - Dodatok č.8.9 k Zmluve o zriadení Spol. obecného úradu

2015 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2015 - Dodatok č.8.5 k Zmluve o NFP KaHR

2014 - Dodatok k zmluve o dodávke plynu

2013 - Zmluva reklama

2013 - ZMLUVA O DIELO 4907.3060I19JDU

2013 - dodatok k zmluve o nakladaní s odpadom

2013 - dodatok č.8.2 k zmluve o výkone správy majetku

2013 - zmluva o dielo

2013 - Zmluva SLOVGRAM

2013 - Zmluva o poskyt. fin.prostr. CV\'c8

2013 - Dodatok \'e8.4 k
Zmluve o poskytnut\'ed NFP

2013_zmluva o spolupr\'e1ci \'e8.332526 o poskytovan\'ed slu\'9eieb

N\'e1jomn\'e1 zmluva zo SPF

Zmluva o poskytovan\'ed verejn\'fdch slu\'9eieb

Dodatok \'e8. 3 k zmluve o poskytnut\'ed NFP
19.11.2012

2012_zmluva cesta k cintor\'ednu

Zmluva o p\'f4\'9ei\'e8ke

Zmluva o dielo
ZoD \'e8.Osv/2012004
zver. 3/10/2012

2012_Zmluva o dielo: Vykonanie odb. prehliadky n\'edzkotlak. teplov. kotolne

2012 Zmluva o umiestnen\'ed, u\'9e\'edvan\'ed a prev\'e1dzkovan\'ed zariadenia civilnej obrany

2012_kupna zmluva

Zmluva 01

Zmluva 02/1

Zmluva 02/2

Zmluva 03/1

Zmluva 03/2

Dodatok \'e8.2 k Zmluve o NFP

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky